INFORMACE Kontakt - poptávka
Tel.: +420 721 342 488
Email: info@vrtanistudny.cz

POPTÁVKA
Příhradové vazníky
Zateplení foukanou izolací po celé ČR


Zajímavé informace

• Nejlepší způsob zateplení rodinného domu je foukaná izolace od Izolace-Izotom.cz

• Zajímavé informace o vrtané studně, postup celého vrtání a výhody vrtané studny, najdete na webu vrtanistudny.cz

webSEO logo SEO-optimalizace
tvorba www stránek
reklama na internetu

Články

Vratné studny a úřady

Legálně provedená stavba vrtané studny musí projít nejprve územním řízením na stavebním úřadě, následně stavebním řízením na vodoprávním úřadě a po provedení stavby také kolaudačním řízením na vodoprávním úřadě.

Užitečné odkazy pro detailní informace v zákonech ČR

Ještě než se vydáte na úřady měli byste si nechat udělat hydrogeologický posudek od odborníka s kulatým razítkem, který Vám posoudí hydrogeologické poměry na dané lokalitě, navrhne vhodná místa na stavbu vrtané studny, hloubku, uvede depresní kužel, navrhne podmínky pro stavbu a množství odebírané vody z vrtané studny. Následně byste si měli nechat vypracovat projektovou dokumentaci pro vrtanou studnu. Budete potřebovat nejprve projektovou dokumentaci pro územní řízení, která musí být vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Pokud se daná lokalita nachází v určitém ochranném pásmu, určitě budete potřebovat také vyjádření či stanoviska dotčených orgánů.

Územní řízení

Co budete potřebovat pro územní řízení:

 • Řádně vyplněnou žádost

 • Projektovou dokumentaci pro územní řízení

 • Hydrogeologické vyjádření

 • Vyjádření správců inženýrských sítí

 • Výpis z KN

 • Pokud nejste vlastník pozemku – smlouvu o právu provést stavbu

 • Vyjádření či závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy (pokud se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy)

 • Dále si stavební úřad obvykle vyžádá vyjádření vodoprávního úřadu, který bude studnu následné povolovat

 • Za územní řízení je nutné zaplatit správní poplatek 300,- Kč
   

Stavební řízení

Jakmile územní řízení nabude právní moci, můžete na vodoprávním úřadu podat žádost o stavební povolení. Spolu se stavebním povolením musíte zažádat také o odběr podzemních vod z vrtané studny.

Co budete potřebovat pro stavební řízení a řízení k odběru:

 • Řádně vyplněnou žádost

 • Územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci nebo sdělení nabytí právní moci

 • Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracovanou podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve svou vyhotoveních

 • Kopii katastrální mapy – obvykle bývá součástí projektové dokumentace

 • Hydrogeologické vyjádření ve dvou vyhotoveních

 • Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě

 • V případě inženýrské sítě na pozemku – vyjádření správce sítě

 • V případě ochranného pásma na pozemku – vyjádření či závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy

 • V případě zástupu plnou moc

 • Pro vrtanou studnu hlubší než 30 m - stanovisko Obvodního báňského úřadu

 • Souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona

 

Účastníci řízení a dotčené orgány:

 • Žadatel

 • Majitelé sousedních pozemků

 • Obec

 • Povodí Moravy, Vltavy, Labe...

 • Dotčenými orgány mohou být například Správa CHKO, Ministerstvo zdravotnictví, Obvodní báňský úřad, Stavební úřad, který povoloval studnu v územním řízení

 

Postup správního orgánu:

Vodoprávní úřad obešle účastníky řízení a dotčené orgány oznámením o zahájení řízení, kde pro žadatele uvede, co by měl ještě doložit a informuje ho, že by měl zaplatit správní poplatek za stavební povolení, který činí 300,- Kč. V následném rozhodnutí by mělo být specifikováno o jakou studnu se jedná a jaký odběr ze studny bude prováděn. Studna musí být využívána pouze k tomu účely, který je stanoven v rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí speciální stavební úřad zašle žadateli sdělení nabytí právní moci, štítek stavba povolena a ověřený originál projektová dokumentace a hydrogeologického vyjádření. Až po nabytí právní moci může být zahájena stavba.

Stavební povolení má platnost 2 roky. Do té doby musí být stavba zahájena. V případě, že víte, že nestihnete zahájit stavbu vrtané studny, je nutné, před skončením platnosti stavebního povolení si zažádat o jeho prodloužení.

 

Nejčastější problémy ve stavebním řízení ze strany žadatele:

 • Nedokonale vyplněná žádost

 • Projektová dokumentace není podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

 • Územní rozhodnutí nenabylo právní moci

 • Hydrogeologické vyjádření nebo projektové dokumentace nejsou oraženy autorizovanou osobou nebojsou kopie

 • Chybějící vyjádření

 

Kolaudační souhlas

Abyste mohli využívat vrtanou studnu a odebírat z ní vodu, musíte si ji po vybudování nechat vodoprávním úřadem zkolaudovat. Postup je následující:

 1. Podání žádosti spolu se všemi doklady

 2. Správní orgán Vám zašle pozvání na kontrolní prohlídku

 3. Po závěrečné kontrolní prohlídce vydá správní orgán kolaudační souhlas